top of page

"Zawodowo otwarci na Europę"

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu: 

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt zakłada wyjazd dwóch grup uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie  umożliwiający im odbycie praktyk zawodowych poza granicami naszego kraju, zdobywając tak cenne w dzisiejszych czasach doświadczenie zawodowe.

Uczniowie kształcący się w dwóch zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych mają możliwość wyjazdu do Anglii i Hiszpanii gdzie będą mogli doskonalić również swoje umiejętności językowe.

Udział w projekcie stawia przed młodzieżą nowe możliwości.

Strategicznymi celami projektu „Zawodowo otwarci na Europę” jest:

- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczniów w kontekście kształcenia zawodowego;

- zbudowanie u uczniów pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym - uczniowie na własnym przykładzie będą mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole
i podczas przygotowania językowego;

- podniesienie jakości kształcenia, szczególnie w zakresie przedmiotów zawodowych poprzez nabycie doświadczenia zawodowego w firmach europejskich;

- budowanie wizerunku szkoły jako aktywnej i rozwijającej się, dbającej o umiejętności
i doświadczenie zawodowe swoich uczniów tak ważne w dzisiejszych czasach na rynku pracy;

- budowanie w młodych ludziach poczucia bycia europejczykiem oraz budowanie otwartości na inne kultury poprzez pracę w wielokulturowych środowiskach.

Tytuł projektu: „Zawodowo otwarci na Europę”

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA102-063653 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Czas trwania: 01.09.2019 – 31.08.2022

Kwota dofinansowania do projektu : 198 075,33 PLN

W projekcie weźmie udział 16 uczniów w tym 9 uczniów kształcących w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych i 7 uczniów kształcących w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Uczniowie odbędą czterotygodniowe staże w przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Będą  to najlepsi uczniowie klas 3 odbywający praktykę zawodową zgodnie z programem nauczania danego zawodu. Każdej z wyjeżdżających grup będzie towarzyszył opiekun.

Celem staży praktycznych będzie m.in.:

 • zapoznanie z warunkami funkcjonowania nowoczesnych europejskich firm o wysokim poziomie zaawansowania,

 • wykorzystanie zdobytej dotychczas szkolnej wiedzy, poszerzenie umiejętności i kwalifikacji
  w nowym środowisku zawodowym,

 • doskonalenie umiejętności współpracy w zawodowym międzynarodowym zespole,

 • wyrabianie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy oraz sposób
  i organizację wykonania zadania w poszczególnych miejscach praktyki,

 • zapoznanie się z dokumentacją stosowaną w firmach w obszarze gastronomicznym
  i poligraficzno-fotograficznym,

 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego.

bottom of page